سیاست حریم خصوصی


  • تمامی اطلاعاتی که شما به هنگام ثبت نام و یا خرید در فایل دیجی وارد می کنید، کاملاً محرمانه نزد سایت باقی می ماند و شخص ثالثی امکان و اجازه دسترسی به اطلاعات حساب شما را ندارد.

  • فایل دیجی از درگاه کاملاً امن زرین پال استفاده می نماید که به هنگام خرید، شما را به پایانه امن ایران کیش منتقل می نماید؛ این پایانه دارای سیستم ssl می باشد که از داده های شما به طور کامل محافظت می نماید.